Szkoła Językowa Progress School Zawiercie

Szkoła Językowa Progress School Zawiercie

Zasady zapisu i nauki

Strona główna » Zasady i dokumenty » Zasady zapisu i nauki

wielkość tekstu: A | A | A

rok szkolny 2016/2017

 1. Zapisy do Szkoły odbywają się codziennie w Sekretariacie Szkoły, w Zawierciu, ul. Blanowska 23, tel. 32 6712002 (14.00-17.00); 601913890; 792434005; e-mail:biuro@progresschool.com.pl lub celina.kurkowska@progresschool.com.pl, Nr konta Progress Zawiercie: 64 1050 1591 1000 0008 0336 7994

  oraz w Myszkowie, ul. Kościuszki 93, tel/fax: 34 3157460; 792434005; 509026593; e-mail: myszkow@progresschool.com.pl; Nr konta Progress Myszków: 71 1050 1168 1000 0091 4955 6558;

  w Łazach, SP 3, ul. 19 Stycznia, tel: 32 6729642 (8.00 - 15.00), 792434005 (oraz telefony w Zawierciu); e-mail: progresschool@op.pl, Nr konta ten sam co dla Progress Zawiercie;

  od końca sierpnia do końca października. W czasie trwania roku szkolnego zapisy przyjmowane są w miarę wolnych miejsc. Przy zapisie pobierana jest opłata rejestracyjna w wysokości 25 zł. Od opłaty rejestracyjnej zwolnione są kolejne osoby z domu zapisujące się na kurs. Przy zapisie np. dwóch osób z domu opłata wynosi 20 zł od osoby.
 2. Nauka w Szkole odbywa się w grupach 6-8 osobowych bądź indywidualnie, z wyłączeniem grup egzaminacyjnych i kursów specjalistycznych, gdzie grupy mogą być liczniejsze.
 3. Istnieje możliwość stworzenia grup mniej licznych, 3-4 osobowych (o zwiększonej odpłatności), na życzenie słuchaczy grupy i/lub ich rodziców.
 4. Podstawową formą pracy z dziećmi jest lekcja 50-minutowa, dwa razy w tygodniu, w dwa osobne dni tygodnia, (2x50 min), w okresie od września do czerwca, chyba że Szkoła uzgodni z grupą i/lub rodzicami inaczej.
 5. Podstawową formą pracy z młodzieżą jest lekcja 45-minutowa, raz w tygodniu po dwie lekcje (1x90 min), w okresie od września do czerwca, chyba że Szkoła uzgodni z grupą inaczej.
 6. Istniejące grupy dzieci i młodzieży rozpoczynają zajęcia 1 września wg ubiegłorocznego planu.
 7. Nowe grupy rozpoczynają zajęcia 15 września lub 1 października, lub w innych terminach, w miarę naboru do grup, przy czym opłata zostaje zachowana pod warunkiem wypracowania gwarantowanej liczby godzin (74), lub obniżona proporcjonalnie do faktycznie wykonanej liczby zajęć.
 8. Podstawową formą pracy z dorosłymi jest lekcja 45-minutowa, raz w tygodniu po dwie lekcje (1x90 min), w okresie od października do czerwca lub indywidualnie, chyba że Szkoła uzgodni z grupą lub klientem inaczej (*).
 9. ZAPISY DOROSŁYCH SŁUCHACZY ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ NA KURSY 3-MIESIĘCZNE, PO UPRZEDNIM UISZCZENIU OPŁATY ZA KURS (*).
 10. Częstotliwość zajęć może być inna, zależnie od ustaleń podjętych wspólnie z grupą uczniów lub/i ich rodzicami.
 11. Grupy tworzone są wg wieku i poziomu zaawansowania językowego uczniów.
 12. Przydział do grup poziomowo wyższych odbywa się na podstawie testu kwalifikacyjnego i/lub rozmowy kwalifikacyjnej.
 13. Przydział do grup mogą prowadzić pracownicy dydaktyczni Szkoły.
 14. Uczeń przerastający umiejętnościami innych w grupie lub im niedorównujący może być przeniesiony do odpowiedniej dla jego poziomu grupy.
 15. Szkoła zapewnia uczniom, oprócz rzetelnej nauki języka, odpowiednie warunki lokalowe, sanitarne, ergonomiczne, a także zaopatrzenie w techniczne środki nauczania i materiały dydaktyczne.
 16. Podstawowe materiały (podręczniki) mogą być wypożyczane uczniom lub przekazywane odpłatnie po cenie nabycia.
 17. Szkoła może przeprowadzać egzaminy wewnętrzne i wydawać dyplomy dla swoich uczniów, a także organizować egzaminy dla osób z zewnątrz.
 18. Cykle nauczania mogą kończyć się egzaminem, od którego wyniku zależy przydział do grupy poziomowej w cyklu następnym.
 19. Szkoła może prowadzić przygotowanie do egzaminów jako że jest Cambridge ESOLExam Preparation Centre i kierować najlepszych uczniów na egzaminy University of Cambridge i/lub TELC (WBT Frankfurt) oraz Pearson. Egzamin na koszt kandydata.
 20. Szkoła może przeprowadzać egzaminy TELC i Pearson w swojej siedzibie zgodnie z uzyskanymi uprawnieniami egzaminatorów oraz zawartymi umowami.
 21. Szkoła może organizować różne inne formy działań aktywizujących nauczanie języków obcych, m.in.: wycieczki do danych obszarów językowych, wymiany międzyszkolne, projekcje filmów, spotkania, wykłady, ćwiczenia i warsztaty prowadzone przez zaproszonych gości krajowych i zagranicznych, wydawanie własnej gazetki, wystawianie spektakli teatralnych, otwarte konkursy językowe, organizacja obozów językowych, czytelnictwo literatury w oryginale, klub korespondencyjny i inne.
 22. Szkoła może przystąpić do organizacji i stowarzyszeń, których celem jest dbałość o poziom merytoryczny placówek kształcenia językowego.
 23. Szkoła zastrzega sobie prawo do prowadzenia wszelkiej działalności związanej z wykorzystywaniem języka, jak np. tłumaczenia.

 

ORGANIZACJA NAUKI

 1. Standardowy roczny cykl zajęć obejmuje 74 lekcji, 36 lekcji w semestrze (raz w tygodniu 90 minut lub 2 razy w tygodniu po 50 minut), plus po 2 lekcje w każdym semestrze obowiązkowych warsztatów językowych, nakierowanych na egzaminy zewnętrzne i międzynarodowe, na każdym poziomie.

  Możliwy jest też kurs złożony z 40 lekcji (raz w tygodniu 50 minut) oraz kurs intensywny 150 godzinny (dwa razy w tygodniu po 90 minut), na życzenie słuchacza/y.
 2. Cykl nauczania trwa od września do czerwca bądź w innych terminach uzgodnionych przez strony.
 3. Cykl nauczania podzielony jest na dwa semestry. Opłatę za kurs należy uiszczać wg zasad określonych w tabeli Opłaty i Zniżki - tabela dostępna w sekretariatach Szkoły.
 4. Na zakończenie semestru/cyklu przeprowadzany jest test osiągnięć oraz wystawiany jest raport semestralny.
 5. Na zakończenie roku szkolnego/kursu wydawane jest świadectwo z określeniem osiągniętego poziomu (dla dorosłych na druku państwowym MEN-III/I).

 

STANDARD

 1. Zespół lektorów to wykwalifikowani, dobrze przygotowani i nadzorowani merytorycznie oraz metodycznie, przyjaźni i sympatyczni nauczyciele, nastawieni na potrzeby prowadzonej grupy (nadzór jakościowy wg standardów PASE= Polish Association for Standards in English).
 2. Stosujemy autorskie programy nauczania oparte na metodzie komunikatywnej, wzorowane na renomowanych angielskich szkołach językowych (np. Kent School of English). 
 3. Korzystamy z najnowszych podręczników, testów i materiałów dydaktycznych najlepszych wydawnictw brytyjskich.
 4. Stale sprawdzamy postępy w opanowaniu języka poprzez testy, egzaminy próbne, hospitując zajęcia oraz sprawdzając potrzeby indywidualne uczestników kursu.
 5. Prowadzimy bibliotekę lektur i prasy w języku angielskim, wypożyczamy niektóre podręczniki.
 6. Pomagamy w wyjazdach do renomowanych szkół językowych w Wielkiej Brytanii, po cenach promocyjnych (na koszt uczestnika). 

 

CENA KURSU OBEJMUJE

 1. Opłatę za ustaloną liczbę godzin nauki - Szkoła wystawia faktury VAT.
 2. Test i rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Udostępnienie materiałów dydaktycznych Szkoły.
 4. Możliwość korzystania z biblioteki książek i czasopism na różnym poziomach, gazet i literatury w języku angielskim.
 5. Nadzór metodyczny zajęć.
 6. Raporty dotyczące frekwencji i postępów słuchacza.
 7. Testy programowe oraz testy postępu i osiągnięć.
 8. Próbne egzaminy Cambridge i Unii Europejskiej (TELC) oraz Pearson.
 9. Zgłaszanie słuchaczy do powyższych egzaminów.
 10. Wewnętrzne świadectwo ukończenia kursu (dla dzieci i młodzieży) oraz Zaświadczenie Ukończenia Kursu (MEN-III/I) dla dorosłych.
 11. Pozalekcyjne formy używania języka - uroczystości i imprezy kulturowe, warsztaty językowe, spotkania z „native speaker”, itp.

 

OPŁATY I ZNIŻKI

(dla  grup PEŁNYCH dzieci i młodzieży– 6-8 osób w grupie; grupy egzaminacyjne mogą być liczniejsze)

TABELA OPŁAT I ZNIŻEK DOSTĘPNA W SEKRETARIACIE SZKOŁY

 1. Nauka odbywa się w dwóch semestrach, od września do stycznia i od lutego do czerwca, zakończonych testem osiągnięć (z przerobionego materiału) i postępu (symulacja odpowiedniego do poziomu egzaminu międzynarodowego).

  Opłata za rok szkolny może odbywać się rocznie, semestralnie lub w 5-ciu terminowych ratach (również 10-ciu ratach dla słuchaczy kontynuujących),  przy założeniu, że im większe rozbicie płatności, tym relatywnie wyższa odpłatność.

  Nr konta Progress: 64 1050 1591 1000 0008 0336 7994
 2. Proszę nie mylić RATY MIESIĘCZNEJ z opłatą za dany miesiąc. Rata miesięczna to 1/10 ceny rocznej kursu, rozbita na prośbę niektórych płacących i dotyczy wyłącznie słuchaczy kontynuujących lub kilku kursów i/lub kilku osób z domu.
 3. W przypadku kursów niestandardowych przysługuje możliwość negocjacji cen.
 4. Słuchacz może zrezygnować z kursu i uzyskać zwrot wpłaconych pieniędzy w następujących warunkach:

  po pierwszych zajęciach (2 lekcje): zwrot wpłaconej kwoty pomniejszonej o 25 zł (poza umówioną lekcją próbną, która jest bezpłatna).

  po drugich zajęciach (2x2 lekcje): zwrot wpłaconej kwoty pomniejszonej o 50 zł.

  w przypadku rezygnacji z kursu po upływie w/w terminów opłata nie podlega zwrotowi (szczególne sytuacje losowe rozpatruje dyrektor Szkoły, p. Celina Kurkowska, 505125957)
 5. Szkoła nie zwraca pieniędzy za przeprowadzone zajęcia, w których słuchacz nie uczestniczył. Wyjątek stanowi choroba powyżej 21 dni udokumentowana zaświadczeniem lekarskim.
 6. W RAZIE SPADKU LICZBY OSÓB W GRUPIE W TRAKCIE  PRACY GRUPY, SZKOŁA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO:
  - połączenia grup na tym samym poziomie
  lub
  - proporcjonalnego obniżenia długości zajęć

 

PONADTO OFERUJEMY

 1. Wymianę szkolną z Włochami (ITC Piovene, Vicenza) dla młodzieży licealnej oraz Hiszpanią (Galen, Lugo) dla młodzieży gimnazjalnej; współpracę nauczycieli i młodzieży z Litwą (Wilno).
 2. Współpracę językowo-merytoryczną nauczycieli i młodzieży z Kent School of English w Broadstairs and Penzance (Wielka Brytania).
 3. Współpracę mailową ze szkołą językową „Arkas Academy” z Japonii (Tokio) oraz z Galen (Lugo, Hiszpania) - dla młodzieży ze szkoły podstawowej. 
 4. Wakacyjne wyjazdy młodzieży i dorosłych do sprawdzonych szkół językowych w Wielkiej Brytanii.
 5. Możliwość aktywnego uczestnictwa młodzieży i zaangażowanych dorosłych w amerykańskim, wolontariackim programie przeciwdziałania uzależnieniom „Snowball”,  w języku angielskim, w kraju i na Litwie (Kostkowice - od 2006).

 

(*) DOTYCZY WYŁĄCZNIE SŁUCHACZY DOROSŁYCH !!!

Poznaj nasze mocne strony

 • Nasza wykwalifikowana kadra lektorów posiada wysokie kwalifikacje i umiejętności zawodowe. W naszym zespole mamy licencjonowanych egzaminatorów gimnazjalnych, maturalnych, Cambridge, Pearson oraz TELC, z języka angielskiego.
 • Celem Szkoły jest prowadzenie nauki języków obcych tak, aby szybko umożliwić porozumiewanie się, przy harmonijnym rozwoju wszystkich umiejętności językowych, na każdym poziomie.
 • Obiektywną weryfikacją jakości naszej pracy jest liczba i jakość zdawanych przez naszych uczniów egzaminów krajowych i międzynarodowych. Liczba zdobytych certyfikatów zewnętrznych przekroczyła 600.

Ciekawostki

 • Podstawowe materiały (podręczniki) mogą być wypożyczane uczniom lub przekazywane odpłatnie po cenie nabycia.dalej 
 • Nauka w Szkole odbywa się w grupach 6-8 osobowych bądź indywidualnie, z wyłączeniem grup egzaminacyjnych i kursów specjalistycznych, gdzie grupy mogą być liczniejsze.dalej 
 • Istniejące grupy dzieci i młodzieży rozpoczynają zajęcia 1 września wg ubiegłorocznego planu.dalej 

Oferujemy kursy językowe:

Dla najmłodszych
(2-5 lat)

Dla dzieci
(szkoła podstawowa)

Dla młodzieży

Dla dorosłych

Dla firm i instytucji

Progress School Zawiercie
Progress School Zawiercie
Progress School Zawiercie
Progress School Zawiercie

Szkoła Językowa Progress Zawiercie
ul. Blanowska 23, 42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 120 02 | 601 913 890
e-mail: biuro@progresschool.com.pl; myszkow@progresschool.com.pl

 • DSCN2837
 • DSC04954
 • DSC04947
 • DSC04942
 • DSC04940
Szkoła Językowa Progress School Zawiercie.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna