Szkoła Językowa Progress School Zawiercie

Szkoła Językowa Progress School Zawiercie

REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKOWEJ PROGRESS

Strona główna » Zasady i dokumenty » REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKOWEJ PROGRESS

wielkość tekstu: A | A | A

REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKOWEJ PROGRESS ZAWIERCIE


I. Kursy językowe oraz zasady uczestnictwa w zajęciach


1. Szkoła prowadzi kursy językowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych w odpowiednio dobranych grupach wiekowych na różnych poziomach zaawansowania, zgodnie z poziomami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (od A1 do C2).
2. Zapisy do Szkoły odbywają się telefonicznie (601913890, 792434005, 326712002), pocztą elektroniczną (biuro@progresschool.com.pl) oraz w Sekretariacie Szkoły, w Zawierciu, ul. Blanowska 23, w godz. 14.00-18.00. W okresie zapisów: wrzesień/październik – telefony komórkowe są odbierane cały dzień (8.00-18.00).
3. Przydział do grup odbywa się na podstawie testu kwalifikacyjnego i/lub rozmowy kwalifikacyjnej.
4. Przydział do grup mogą prowadzić pracownicy dydaktyczni Szkoły.
5. Nauka w Szkole odbywa się stacjonarnie (zasadniczo w siedzibie Szkoły w Zawierciu, ul. Blanowska 23 i, w miarę potrzeb, w innych lokalizacjach na terenie Zawiercia w celu zapewnienia jak najlepszych warunków ergonomicznych) oraz online w związku z sytuacją epidemiologiczną lub na prośbę Słuchaczy.
6. Nauka języka angielskiego dzieci i młodzieży w Szkole odbywa się zasadniczo w grupach 7-8 osobowych oraz w innych konfiguracjach, ustalonych z Klientem przez Szkołę.
7. Podstawową formą pracy z dziećmi jest lekcja 50-minutowa, raz w tygodniu grupy przedszkolne (1x50) i dwa razy w tygodniu uczniowie klas I-III, w dwa osobne dni tygodnia (2x50 min), w okresie od września do czerwca, chyba że Szkoła uzgodni z grupą i/lub rodzicami inaczej.
8. Podstawową formą pracy z młodzieżą jest lekcja 45-minutowa, raz w tygodniu po dwie lekcje (1x90min), w okresie od września do czerwca, chyba że Szkoła uzgodni z grupą inaczej.
9. Grupy kontynuujące rozpoczynają zajęcia od 1 września według ubiegłorocznego planu.
10. Nowe grupy rozpoczynają zajęcia w połowie września lub od października, lub w innych terminach w miarę naboru do grup, przy czym opłata zostaje zachowana pod warunkiem wypracowania gwarantowanej liczby godzin (74h) lub obniżona proporcjonalnie do faktycznie wykonanej liczby zajęć.
11. Nauka języka angielskiego dorosłych i języków innych niż angielski odbywa się zasadniczo w grupach 7-8 osobowych oraz w innych konfiguracjach, ustalonych z Klientem przez Szkołę (płatności za poszczególne konfiguracje – patrz Cennik).
12. Podstawową formą pracy z dorosłymi jest lekcja 2x45min (1x90min) raz tygodniu. Możliwa jest również lekcja 60min raz w tygodniu (1x60 min) lub lekcja 50min (1x50min) raz w tygodniu, w okresie od października do czerwca, chyba że Szkoła uzgodni z grupą inaczej.
13. Możliwe są lekcje indywidualne, online i stacjonarne (w miarę dostępności sal i/lub lektora).
14. Szkoła zastrzega sobie prawo do uzupełniania w trakcie roku szkolnego liczby słuchaczy w grupie standardowej (do 8 osób).
15. Na zakończenie semestru przeprowadzany jest test osiągnięć (symulacja egzaminu międzynarodowego) oraz wystawiany jest raport semestralny. Po zakończeniu kursu Słuchacz uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na określonym poziomie zaawansowania.


II. Prawa i obowiązki Słuchacza


1. Słuchacz zobowiązany jest do stałej i aktywnej obecności na zajęciach oraz rzetelnego do nich przygotowania.
2. Słuchacz zobowiązany jest do kulturalnego zachowania się, nie zakłócania pracy nauczyciela i innych członków kursu oraz poszanowania mienia Szkoły.
3. Słuchacz ma obowiązek terminowego uiszczania opłat za kurs, zgodnie z aktualnym cennikiem Szkoły oraz harmonogramem wpłat.
4. Nadmierne opuszczanie zajęć, niewłaściwe zachowanie, nieuregulowanie czesnego oraz wszelkie inne działania szkodzące szkole i jej opinii mogą być podstawą wydalenia z placówki.
5. Za szkody materialne wyrządzone przez dzieci oraz młodzież odpowiadają rodzice i są zobowiązani do pokrycia kosztów naprawy lub zakupu nowego sprzętu.
6. Słuchacz przerastający umiejętnościami innych w grupie lub im niedorównujący może być przeniesiony do odpowiedniej dla jego poziomu grupy.
7. Słuchacz ma prawo do darmowego korzystania z zasobów szkolnej biblioteki językowej. W razie zagubienia lub zniszczenia wypożyczonej książki, słuchacz zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w kwocie odpowiadającej jej wartości.
9. Słuchacz ma prawo do rezygnacji z kursu w trakcie roku szkolnego i rozwiązania zawartej umowy. Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem pełnego, 1-miesiecznego okresu wypowiedzenia. Za datę otrzymania wypowiedzenia uznaje się datę otrzymania pisemnego oświadczenia, złożonego osobiście w Sekretariacie lub dostarczonego listem poleconym.


III. Prawa i obowiązki Szkoły


1. Szkoła prowadzi kursy języków obcych stacjonarnie i w trybie online.
2. Szkoła zapewnia wykwalifikowany, dobrze przygotowany i nadzorowany merytorycznie oraz metodycznie zespół lektorów, nastawionych na potrzeby Słuchaczy.
3. Szkoła stosuje autorskie programy nauczania oparte na podejściu komunikatywnym, według najwyższych standardów europejskich.
4. Szkoła korzysta z najnowszych podręczników, testów i materiałów dydaktycznych najlepszych wydawnictw językowych.
5. Szkoła monitoruje postępy Słuchaczy w opanowaniu języka poprzez testy, próbne egzaminy zewnętrzne (w tym międzynarodowe), hospitując zajęcia oraz sprawdzając potrzeby indywidualne uczestników kursu.
6. W przypadku nieobecności lektora prowadzącego, Szkoła wyznacza zastępstwo bądź termin odpracowania zajęć.
7. Szkoła ma prawo do zmiany lektora w trakcie trwania kursu.
8. Szkoła zapewnia uczniom, oprócz rzetelnej nauki języka, odpowiednie warunki lokalowe, sanitarne, ergonomiczne, a także materiały dydaktyczne (nie dotyczy podręcznika).
9. Szkoła może przeprowadzać egzaminy wewnętrzne i wydawać dyplomy dla swoich uczniów, a także organizować egzaminy dla osób z zewnątrz.
10. Szkoła może prowadzić przygotowanie do egzaminów i kierować najlepszych Słuchaczy na egzaminy University of Cambridge i/lub TELC (WBT Frankfurt) oraz PEARSON. Egzamin na koszt kandydata.
11. Szkoła od lat legitymuje się tytułem „Cambridge ESOL Exam Preparation Centre” oraz jest ośrodkiem egzaminacyjnym TELC i Pearson (zgodnie z uzyskanymi uprawnieniami i zawartymi umowami).
12. Szkoła może organizować różne inne formy działań aktywizujących nauczanie języków obcych, m.in.: wyjazdy do danych obszarów językowych, wymianę międzyszkolną, projekcje filmów, spotkania, wykłady, ćwiczenia i warsztaty prowadzone przez zaproszonych gości krajowych i zagranicznych, wydawanie własnej gazetki, wystawianie spektakli teatralnych, otwarte konkursy językowe, organizację obozów językowych, czytelnictwo literatury w oryginale, klub korespondencyjny i inne.
13. Szkoła może przystąpić do organizacji i stowarzyszeń, których celem jest dbałość o poziom merytoryczny placówek kształcenia językowego.
15. Szkoła zastrzega sobie prawo do prowadzenia wszelkiej działalności związanej z wykorzystywaniem języka, jak np. tłumaczenia.

IV. Opłaty i pozostałe postanowienia


1. Przy zapisie nowego Słuchacza na kurs pobierana jest opłata rejestracyjna w wysokości 35 zł. Przy zapisie dwóch (lub więcej) osób domu opłata wynosi 25 zł od osoby.
2. Podstawą do naliczania opłat za kursy jest cennik obowiązujący w danym roku szkolnym, dostępny w Sekretariacie Szkoły.
3. W przypadku kursów niestandardowych przysługuje możliwość negocjacji cen.
4. W razie spadku liczby osób w grupie w trakcie pracy grupy, dla utrzymania rentowności grupy, Szkoła zastrzega sobie prawo połączenia grup na tym samym poziomie lub proporcjonalnego obniżenia długości zajęć.
5. Cena kursu nie zawiera opłaty za podręcznik. Podstawowe materiały (podręczniki) mogą być wypożyczane uczniom lub przekazywane odpłatnie po cenie nabycia.
6. Opłaty mogą być wnoszone gotówką w Sekretariacie Szkoły lub przelewem na konto bankowe:

                                                                            ING 26 1050 1591 1000 0092 7504 7687


7. Na prośbę Słuchacza Szkoła wystawia fakturę.

Poznaj nasze mocne strony

 • Nasza wykwalifikowana kadra lektorów posiada wysokie kwalifikacje i umiejętności zawodowe. W naszym zespole mamy licencjonowanych egzaminatorów gimnazjalnych, maturalnych, Cambridge, Pearson oraz TELC, z języka angielskiego.
 • Celem Szkoły jest prowadzenie nauki języków obcych tak, aby szybko umożliwić porozumiewanie się, przy harmonijnym rozwoju wszystkich umiejętności językowych, na każdym poziomie.
 • Obiektywną weryfikacją jakości naszej pracy jest liczba i jakość zdawanych przez naszych uczniów egzaminów krajowych i międzynarodowych. Liczba zdobytych certyfikatów zewnętrznych przekroczyła 600.

Ciekawostki

 • Podstawowe materiały (podręczniki) mogą być wypożyczane uczniom lub przekazywane odpłatnie po cenie nabycia.dalej 
 • Nauka w Szkole odbywa się w grupach 6-8 osobowych bądź indywidualnie, z wyłączeniem grup egzaminacyjnych i kursów specjalistycznych, gdzie grupy mogą być liczniejsze.dalej 
 • Istniejące grupy dzieci i młodzieży rozpoczynają zajęcia 1 września wg ubiegłorocznego planu.dalej 

Oferujemy kursy językowe:

Dla najmłodszych
(2-5 lat)

Dla dzieci
(szkoła podstawowa)

Dla młodzieży

Dla dorosłych

Dla firm i instytucji

Progress School Zawiercie
Progress School Zawiercie
Progress School Zawiercie
Progress School Zawiercie

Szkoła Językowa Progress Zawiercie
ul. Blanowska 23, 42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 120 02 | 601 913 890
e-mail: biuro@progresschool.com.pl

 • ferie6
 • ferie5
 • ferie4
 • ferie3
 • ferie2
Szkoła Językowa Progress School Zawiercie.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Opinie
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Facebook
Wersja mobilna