Szkoła Językowa Progress School Zawiercie

Szkoła Językowa Progress School Zawiercie

Regulamin szkoły

Strona główna » Zasady i dokumenty » Regulamin szkoły

wielkość tekstu: A | A | A

SZKOŁA JĘZYKOWA " P R O G R E S S "

Zezwolenie Kuratora Oświaty w Katowicach Nr 288/95 z dn. 21-08-95r.
Wpis do Ewidencji Niepublicznych Placówek Oświatowych Starostwa Powiatowego w Zawierciu pod numerem EK-I-0142-6/99.

 

Szanowni Państwo

Celem szkoły jest rzetelne nauczanie języków obcych dzieci, młodzieży i dorosłych z nastawieniem na komunikację językową we wszystkich sytuacjach życiowych z uwzględnieniem postaw kulturowych danego obszaru językowego.

Zasady rekrutacji : szkoła jest placówką otwartą dla dzieci od lat 5, młodzieży i dorosłych (w świetlicy językowej- dzieci 1-5 lat). Nowi uczniowie przyjmowani są w kolejności zgłoszeń a w przypadku poziomów wyższych na podstawie testu kwalifikacyjnego.

Szkoła zobowiązuje się do dbałości o skuteczne metody pracy i staranny dobór materiałów i środków nauczania a także zapewnia dobrą atmosferę pracy w prowadzonych zespołach.

 

REGULAMIN

1. Nauka w szkole odbywa się indywidualnie bądź grupach (średnio 6-8 osób), z wyłączeniem kursów specjalistycznych, gdzie grupy mogą być liczniejsze. Zastrzega się prawo do zwiększenia liczebności grupy o jedną lub dwie osoby w przypadku konieczności zmiany grupy przez ucznia już zapisanego do Szkoły.

2. Grupy mniej liczne mogą mieć podwyższoną opłatę za kurs lub obniżony czas trwania zajęć (np. do 1 h).

3. Podstawową formą pracy szkoły jest lekcja 50-minutowa w dwa osobne dni tygodnia lub 1.5 h raz w tygodniu, z tym, że dla grup wiekowych 5-7 lat lekcja może trwać krócej.

4. Podstawową częstotliwością pracy są dwie lekcje w dwa osobne dni tygodnia w okresie od września do czerwca (dla dzieci) lub dwie połączone lekcje (1.5 h) raz w tygodniu na życzenie klientów.

5. Częstotliwość zajęć z pkt. 3 może być inna zależnie od ustaleń podjętych wspólnie z grupą uczniów lub ich rodzicami.

6. Grupy tworzone są na zasadzie doboru wiekowego i zaawansowania znajomości języka.

7. Przydział do grup poziomowo wyższych odbywa się na podstawie testu kwalifikacyjnego i (lub) rozmowy kwalifikacyjnej.

8. Uczeń przerastający umiejętnościami innych w grupie lub im nie dorównujący może być przeniesiony do odpowiedniej dla niego grupy poziomowej.

9. Szkoła zapewnia uczniom, oprócz rzetelnej nauki języka, odpowiednie warunki lokalowe, sanitarne, ergonomiczne, a także zaopatrzenie w techniczne środki nauczania i materiały dydaktyczne.

10. Podstawowe materiały (podręczniki) mogą być przekazywane uczniom odpłatnie po cenie nabycia.

11. Szkoła może przeprowadzać egzaminy wewnętrzne i wydawać dyplomy dla swoich uczniów, a także organizować egzaminy sprawdzające dla osób z zewnątrz.

12. Cykle nauczania mogą kończyć się egzaminem, od którego wyniku zależy przydział do grupy poziomowej w cyklu następnym.

13. Szkoła może prowadzić przygotowanie i kierować najzdolniejszych uczniów na egzaminy UNIVERSITY OF CAMBRIDGE oraz UNII EUROPEJSKIEJ (TELC) dla młodzieży starszej i dorosłych. Egzamin na koszt kandydata.

14. Szkoła może organizować różne inne formy działań aktywizujących nauczanie języka angielskiego, m.in.: wycieczki do Wlk. Brytanii, Irlandii itp., wymiana międzyszkolna, projekcje filmów, wykłady i ćwiczenia prowadzone przez zaproszonych gości zagranicznych, otwarte konkursy językowe, organizacja obozów językowych i inne.

15. Uczeń zobowiązany jest do stałej i aktywnej obecności na zajęciach oraz rzetelnego do nich przygotowania.

16. Uczeń zobowiązany jest do kulturalnego zachowania się oraz poszanowania mienia szkoły.

17. Nadmierne opuszczanie zajęć, brak postępów w nauce, niewłaściwe zachowanie, nieuregulowanie czesnego oraz wszelkie inne działania szkodzące szkole i jej opinii mogą być podstawą wydalenia z placówki.

18. Szkoła działa w oparciu o środki założycielskie oraz opłaty za naukę (czesne).

19. Wysokość czesnego ustalana jest przed rozpoczęciem danego cyklu nauczania i może ulegać zmianie wyrównującej tempo inflacji/wzrost kosztów utrzymania szkoły.

20. Czesne jest zasadniczo wnoszone w dwóch opłatach semestralnych (każda w trzech ratach). Istnieje możliwość jednorazowej wpłaty ze zniżką. Wieloletni klienci Szkoły mogą pozostać przy systemie zryczałtowanych opłat miesięcznych, regulowanych do końca każdego miesiąca kalendarzowego podczas trwania cyklu nauczania.

21. Wysokość czesnego zależy od ilości osób w grupie i częstotliwości zajęć . Dodatkowo czesne może być uzależnione od takich czynników jak : stopień zaawansowania grupy, wyspecjalizowanie realizowanego materiału, intensywność zajęć itp.

22. W ramach czesnego pokrywane są wszystkie koszty utrzymania szkoły : czynsz, energia, ogrzewanie, techniczne środki nauczania, biblioteka, materiały biurowe, wynagrodzenia pracowników, powielanie, ubezpieczenia oraz wszelkie inne koszty prowadzenia placówki.

23. Czesne za zajęcia nieodbyte z przyczyn niezależnych od szkoły nie podlega potrąceniu.

24. W przypadku nieodbycia zajęć więcej niż raz w miesiącu z powodów zależnych od szkoły, dokonana będzie korekta czesnego w najbliższym miesiącu.

25. Nieobecność ucznia na odbytych zajęciach nie stanowi podstawy do potrącenia czesnego.

26. Zajęcia prowadzi dyrektor lub/i pracownicy, których kwalifikacje podlegają jego akceptacji.

27. W razie rezygnacji z uczestnictwa w kursie, słuchacz zobowiązany jest do powiadomienia Szkoły o tym fakcie i uregulowania płatności oraz zwrotu wypożyczonych materiałów dydaktycznych.

28. Każdy uczestnik kursu otrzymuje kopię niniejszego regulaminu i tym samym zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 

Zawiercie dn. 1.09.2011

Dyrektor: mgr inż. Celina Kurkowska (dyplomowany nauczyciel jęz. angielskiego, egzaminator maturalny, Cambridge i TELC).

Poznaj nasze mocne strony

 • Nasza wykwalifikowana kadra lektorów posiada wysokie kwalifikacje i umiejętności zawodowe. W naszym zespole mamy licencjonowanych egzaminatorów gimnazjalnych, maturalnych, Cambridge, Pearson oraz TELC, z języka angielskiego.
 • Celem Szkoły jest prowadzenie nauki języków obcych tak, aby szybko umożliwić porozumiewanie się, przy harmonijnym rozwoju wszystkich umiejętności językowych, na każdym poziomie.
 • Obiektywną weryfikacją jakości naszej pracy jest liczba i jakość zdawanych przez naszych uczniów egzaminów krajowych i międzynarodowych. Liczba zdobytych certyfikatów zewnętrznych przekroczyła 600.

Ciekawostki

 • Podstawowe materiały (podręczniki) mogą być wypożyczane uczniom lub przekazywane odpłatnie po cenie nabycia.dalej 
 • Nauka w Szkole odbywa się w grupach 6-8 osobowych bądź indywidualnie, z wyłączeniem grup egzaminacyjnych i kursów specjalistycznych, gdzie grupy mogą być liczniejsze.dalej 
 • Istniejące grupy dzieci i młodzieży rozpoczynają zajęcia 1 września wg ubiegłorocznego planu.dalej 

Oferujemy kursy językowe:

Dla najmłodszych
(2-5 lat)

Dla dzieci
(szkoła podstawowa)

Dla młodzieży

Dla dorosłych

Dla firm i instytucji

Progress School Zawiercie
Progress School Zawiercie
Progress School Zawiercie
Progress School Zawiercie

Szkoła Językowa Progress Zawiercie
ul. Blanowska 23, 42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 120 02 | 601 913 890
e-mail: biuro@progresschool.com.pl; myszkow@progresschool.com.pl

 • DSCN2837
 • DSC04954
 • DSC04947
 • DSC04942
 • DSC04940
Szkoła Językowa Progress School Zawiercie.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Opinie
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Facebook
Wersja mobilna